fbpx

JAVNI POZIV za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora bivše „Poliklinike Sv. Stjepan“

 

 

 

 

 

 

 


Na temelju Odluke Mirka Klimana direktora - vlasnika društva MIAMEDICA – ISTRA d.o.o., Sv. Stjepan 60, 52427 Livade, OIB 31668297573, objavljuje se:

JAVNI POZIV

za podnošenje ponuda za zakup poslovnog prostora bivše „Poliklinike Sv. Stjepan“

Predmet javnog poziva su poslovni prostori bivše „Poliklinike Sv. Stjepan“ na adresi Sv. Stjepan 60, 52427 Livade raspoređeni za medicinsku djelatnost ukupne površine od 425,98 m² navedeni u tabelarnom prikazu kako slijedi:

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 01. svibanj 2019. godine do 12 sati

 1. Poslovni prostor se daje u zakup za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
 2. Moguće je djelomično odvajanje zakupa poslovnih prostora medicinskog dijela (kirurgija i stomatologija) te beauty centra uz mogućnost zakupa ili otkupa postojeće opreme.
 3. Ponuditelji su dužni zakupodavcu prezentirati plan organizacijskog ustrojstva te korištenja poslovnog prostora u pismenom obliku.
 4. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje ostalih uvjeta iz natječaja ponudi najviši iznos zakupnine. Ugovori o zakupu sklapaju se na rok od 5 godina.
 5. Pisana ponuda za zakup s potrebnim prilozima podnosi se u utvrđenom roku neposredno u Uredu administrativnih poslova ili preporučenom pošiljkom društvu MIAMEDICA - ISTRA d.o.o., Sv. Stjepan 60, 52427 Livade, u zatvorenoj omotnici s naznakom:
  "PONUDA ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU - NE OTVARATI”
 6. Kontakt informacije radnim danom od 9-11 sati, na broju 052-603-500 ili 091 224 6959.
 7. Ponuditeljima se uz prethodnu najavu omogućava razgledavanje poslovnog prostora radnim danima od 12,00 do17,00 sati te preuzimanje projektne dokumentacije prostora uz nadoknadu od 1.000,00 kn uplatom na žiro – račun društva MIAMEDICA – ISTRA d.o.o. IBAN HR1424020061100389698.
 8. Ponuda mora sadržavati:
  - naziv društva s adresom sjedišta, OIB, e-mail i broj telefona radi kontakta,

  - presliku rješenja ili izvatka iz Sudskog registra ne starijeg od 3 mjeseca od datuma izdavanja, iz kojeg mora biti vidljivo da je društvo registrirano za djelatnost koja je oglašena,
  - Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu (GFI - POD) te BON 2 ne stariji od mjesec dana,
  - opis djelatnosti (specifikacija) koju bi ponuditelj obavljao u okviru oglašene djelatnosti, za novoosnovana društva pismo namjere s poslovnim planom, ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna Porezna uprava Ministarstva financija, ne stariju od 30 dana, potvrdu o nekažnjavanju članova Društva ponuditelja.
 9. Ponuda i priložena dokumentacija trajno se zadržavaju te se ne vraćaju ponuditelju.

Ponude suprotne ovom pozivu, nepotpune ponude koje ne sadrže dokumente i podatke sukladno ovom javnom pozivu i uvjetne ponude neće se razmatrati.

 

direktor-vlasnik
Mirko Kliman